ฝ่ายบริหารทั่วไป

  

 

 

 

 

 

 

นางศรีวิไล   พงศ์รัตนมงคล  

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวเบญจาพร  วงศ์ศักดิ์    

นักสื่อสารมวลชน

นางสาวนิตยา  กาญจนเทพมงคล    

นักสื่อสารมวลชน

นางสาวจุไรรัตน์  เรือนงาม    

ผู้ประกาศและรายงานข่าว

นางสาวสุปรียา  ปิ่นประดับ    

นักจัดการงานทั่วไป

นายสมนึก  ชัยโนนรัง    

พนักงานขับรถยนต์

นายอดิสรณ์   ศรีธรรม    

พนักงานขับรถยนต์

นายวัชรากร  ธีรวรากร    

พนักงานขับรถยนต์

นายรัตน  วงศ์ศักดิ์    

พนักงานขับรถยนต์

นายมานพ อำนวยวัฒนกุล  

 พนักงานขับรถยนต์

นางบุญลือ  บุญเชิด    

พนักงานรักษาความสะอาด

นางสาวบุษบา  นาคะ    

พนักงานรักษาความสะอาด

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar