ฝ่ายข่าวและรายการ

 

 

 

 

 

 

นางมัทณียา  มากสมบูรณ์

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายข่าวและรายการ

  

 

 

 

 

 

 

นางสาวสาวิตรี  บุญครอง    

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางบังอร  สุ่มแก้ว    

นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ

นายเกรียงไกร  เจียวพ่วง    

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายพงษ์พิสุทธิ์  เกตุคำ    

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายกัญจน์  จันทรวรชาต    

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางสาวสุภาวฎี  เนียมทอง    

นักสื่อสารมวลชน

นายโอภาส  สระทองเพชร    

นักสื่อสารมวลชน

นางสาววราภรณ์  สิทธิสม    

นักสื่อสารมวลชน

นางสาวพจนีย์  แก้วกอง    

นักสื่อสารมวลชน

นายพิษณุสรณ์  ยางสูง    

นักสื่อสารมวลชน

นายสัจจา  ภู่วงค์    

นายช่างไฟฟ้า

นางสาวกาญจนา จันทรวรชาต    

ผู้ประกาศและรายงานข่าว

นางสาวรัตติกา  ถินนอก    

นักสื่อสารมวลชน

นางสาวนุชนาฎ  สุขสมกริต  

 นักสื่อสารมวลชน

นายดนุพล สิงห์โต    

นักสื่อสารมวลชน

นายสุรเดช  สุภาพ    

ช่างไฟฟ้า

นายฉัตรชัย  ประกฤตผล    

นายช่างไฟฟ้า

นายสถาพร แสนบัณฑิต    

นายช่างไฟฟ้า

นายทิวา เชาวรักษ์    

ช่างถ่ายภาพ

นางสาวอุษา  ทองเหม    

เจ้าพนักงานธุรการ

นายภาคภูมิ  พนาภักดี    

พิธีกร/ผู้ประกาศข่าว

นายณัฐพนธ์  อินทร์หอม    

เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

นางสาวธนศร  เกิดประดับ    

พิธีกร/ผู้ประกาศข่าว

นายธนพล  โมริคาว่า    

เจ้าหน้าที่จัดทำคำบรรยายแทนเสียง

นายนราวิชญ์  ทิพวิมลรัตน์ชัย    

ผู้ผลิตรายการ/พิธีกร

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar